Custom heading

Tam Quốc Diễn Nghĩa audiobook

Go Back   -   Home page   -   Contact Us
      
Icon Name                                                                  
[IMG] ! Tam Quoc Dien Nghia cover.jpg [SND] 000 Lời giới thiệu tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa – La Quán Trung.mp3 [SND] 001 Tiệc vườn đào, anh hùng kết nghĩa; Chém Khăn Vàng, hào kiệt lập công.mp3 [SND] 002 Trương Dực Đức giận đánh đốc bưu; Hà Quốc Cữu mưu giết quan hoạn.mp3 [SND] 003 Tiệc Ôn Minh, Đổng Trác mắng Đinh Nguyên; Dùng vàng bạc, Lý Túc dụ Lã Bố.mp3 [SND] 004 Phế Hán Đế, Trần Lưu lên ngôi; Lừa Đổng tặc, Mạnh Đức dâng kiếm.mp3 [SND] 005 Phát hiệu triệu, các trấn hưởng ứng Tào Công; Phá cửa quan, ba anh hùng đánh Lã Bố.mp3 [SND] 006 Đốt Kim Quyết, Đổng Trác làm càn; Giấu ngọc tỷ, Tôn Kiên trái ước.mp3 [SND] 007 Viên Thiệu qua cầu đánh Công Tôn; Tôn Kiên sang sông đá Lưu Biểu.mp3 [SND] 008 Vương tư đồ khéo dụng liên hoàn kế; Đổng thừa tướng náo động Phượng Nghi Đình.mp3 [SND] 009 Trừ hung bạo, Lã Bố giúp Tư đồ; Chiếm Trường An, Lý Thôi nghe Giả Hủ.mp3 [SND] 010 Giúp nhà vua, Mã Đằng khởi nghĩa; Báo thù bố, Tào Tháo cất quân.mp3 [  ] 011 ---------------------------------------------------------------------------------------., [SND] 011 Lưu Hoàng Thúc cứu Khổng Dung ở Bắc Hải; Lã Ôn Hầu phá Tào Tháo thành Bộc Dương.mp3 [SND] 012 Đào Cung Tổ ba lần nhượng Từ Châu; Tào Mạnh Đức một phen đánh Lã Bố.mp3 [SND] 013 Lý Thôi, Quách Dĩ một trận giao tranh; Dương Phụng, Đổng Thừa hai lần cứu giá.mp3 [SND] 014 Tào Mạnh Đức rời giá đến Hứa Đô; Lã Phụng Tiên đang đêm cướp Từ Quận.mp3 [SND] 015 Thái Sử Từ ham đả Tiểu Bá Vương; Tôn Bá Phù hăng đánh Nghiêm Bạch Hổ.mp3 [SND] 016 Cửa nha môn, Phụng Tiên bắn kích; Sông Vị Thủy, Mạnh Đức thua quân.mp3 [SND] 017 Viên Công Lộ cất bảy cánh quân; Tào Mạnh Đức gặp ba ông tướng.mp3 [SND] 018 Giả Văn Hòa liệu kế đánh thắng giặc; Hạ Hầu Đôn rút tên nuốt con ngươi.mp3 [SND] 019 Thành Hạ Phì, Tào Tháo dùng binh; Lầu Bạch Môn, Lã Bố tuyệt mệnh.mp3 [SND] 020 Tào A Man ra săn ruộng Hứa Điền; Đổng quốc cữu vâng chiếu trong nội các.mp3 [  ] 021 ---------------------------------------------------------------------------------------., [SND] 021 Tào Tháo uống rượu luận anh hùng; Quan Công lừa mưu giết Xa Trụ.mp3 [SND] 022 Viên, Tào đều cất ba quân mã bộ; Quan, Trương cùng bắt hai tướng Vương, Lưu.mp3 [SND] 023 Nễ Chính Bình khỏa thân mắng giặc; Cát Thái Y đầu độc bị hình.mp3 [SND] 024 Quốc tặc hành hung giết quý phi; Hoàng Thúc thua chạy sang Viên Thiệu.mp3 [SND] 025 Đóng Thổ Sơn, Quan Công giao ước ba việc; Cứu Bạch Mã, Tào Tháo thoát khỏi vòng vây.mp3 [SND] 026 Viên Bản Sơ hao binh tổn tướng; Quan Vân Trường treo ấn gói vàng.mp3 [SND] 027 Mỹ Nhiệm Công cưỡi một ngựa bay nghìn dặm; Hán Thọ Hầu chém sáu tướng phá năm quan.mp3 [SND] 028 Chém Sái Dương, anh em hòa giải; Hội Cổ Thành, vua tôi tụ nghĩa.mp3 [SND] 029 Tiểu Bá Vương giận chém Vu Cát; Ngô Tôn Quyền ngồi lĩnh Giang Đông.mp3 [SND] 030 Đánh Quan Độ, Bản Sơ bại trận; Cướp Ô Sào, Mạnh Đức đốt lương.mp3 [  ] 031 ---------------------------------------------------------------------------------------., [SND] 031 Tào Tháo ở Thương Đình, phá vỡ Bản Sơ; Huyền Đức sang Kinh Châu, nương nhờ Lưu Biểu.mp3 [SND] 032 Cướp Ký Châu, Viên Thượng tranh hùng; Khơi sông Chương, Hứa Du hiến kế.mp3 [SND] 033 Tào Phi nhân loạn lấy Chân Thị; Quách Gia dặn kế định Liêu Đông.mp3 [SND] 034 Sái phu nhân nấp nghe chuyện kín; Lưu Hoàng Thúc nhảy ngựa Đàn Khê.mp3 [SND] 035 Huyền Đức qua Nam Chương, gặp người ẩn dật; Đan Phúc đến Tân Dã, tiếp chúa anh minh.mp3 [SND] 036 Huyền Đức dùng mẹo đánh úp Phàn Thành; Nguyên Trực tế ngựa tiến cử Gia Cát.mp3 [SND] 037 Tư Mã Huy hai lần tiến cử danh sĩ, Lưu Huyền Đức ba lượt đến tận lều tranh.mp3 [SND] 038 Long Trung quyết kế thiên hạ chia ba; Tôn thị báo thù, Trường Giang đại chiến.mp3 [SND] 039 Thành Kinh Châu, công tử ba lần cầu kế; Gò Bác Vọng, quân sư bắt đầu dùng binh.mp3 [SND] 040 Sái Phu Nhân Bàn Hiến Ký Châu; Gia Cát Lượng Hỏa Thiêu Tân Dã.mp3 [  ] 041 ---------------------------------------------------------------------------------------., [SND] 041 Lưu Huyền Đức đưa dân qua sông; Triệu Tử Long một ngựa cứu chúa.mp3 [SND] 042 Trương Dực Đức Đại Náo Cầu Trường Bản; Lưu Dự Châu Thua Chạy Cửa Hán Tân.mp3 [SND] 043 Gia Cát Lượng khua lưỡi bẻ bọn nho; Lỗ Tử Kính dùng sức bác lời chúng.mp3 [SND] 044 Khổng Minh dùng kế khích Chu Du; Tôn Quyền quyết mưu đánh Tào Tháo.mp3 [SND] 045 Cửa Tam Giang, Tào Tháo hao binh; Hội quần anh, Tưởng Cán mắc mẹo.mp3 [SND] 046 Dùng Chước lạ, Khổng Minh mượn tên; Dâng kế mật, Hoàng Cái chịu nhục.mp3 [SND] 047 Hám Trạch mật dâng thư giả hàng; Bàng Thống khéo dùng liên hoàn kế.mp3 [SND] 048 Mở tiệc yến, Tào Tháo ngâm thơ; Khóa chiến thuyền, bắc quân dùng võ.mp3 [SND] 049 Đàn thất tinh, Gia Cát cầu phong; Cửa Tam Giang, Chu Du phóng hỏa.mp3 [SND] 050 Gia Cát Lượng khéo tình đường Hoa Dung; Quan Vân Trường vì nghĩa tha Tào Tháo.mp3 [  ] 051 ---------------------------------------------------------------------------------------., [SND] 051 Tào Nhân đại chiến quân Đông Ngô; Khổng Minh chọc tức Chu Công Cẩn.mp3 [SND] 052 Gia Cát Lượng chối từ Lỗ Túc; Triệu Tử Long lừa mẹo lấy Quế Dương.mp3 [SND] 053 Quan Vân Trường tha Hoàng Trung không giết; Tôn Trọng Mưu đánh Trương Liêu bị thua.mp3 [SND] 054 Ngô Quốc Thái đến chùa xem rể hiền; Lưu Hoàng Thúc động phòng cưới vợ mới.mp3 [SND] 055 Huyền Đức khéo léo, nói khích Tôn phu nhân; Khổng Minh hai phen trêu tức Chu Công Cẩn.mp3 [SND] 056 Tào Tháo mở tiệc mừng đài Đổng Tước; Khổng Minh Ba lần trêu tức Chu Du.mp3 [SND] 057 Cửa Sài Tang, Ngọa Long đến viếng tang; Huyện Lỗi Dương, Phượng Sồ quản công việc.mp3 [SND] 058 Mã Mạnh Khởi cất quân báo thù; Tào A Man cắt râu, vứt áo.mp3 [SND] 059 Hứa Chử cởi trần đánh Mã Siêu; Tào Tháo xóa thư lừa Hàn Toại.mp3 [SND] 060 Trương Vĩnh Niên hỏi vặn Dương Thu; Bàng Sĩ Nguyên bàn lấy Tây Thục.mp3 [  ] 061 ---------------------------------------------------------------------------------------., [SND] 061 Triệu Vân chặn sông giằng A Đẩu; Tôn Quyền đưa thư đánh lui Tào Man.mp3 [SND] 062 Giữ Bổi Quan, Dương, Cao nộp mạng; Đánh Lạc Thành, Hoàng, Ngụy tranh công.mp3 [SND] 063 Gia Cát Lượng đau lòng khóc Bàng Thống; Trương Dực Đức vì nghĩa tha Nghiêm Nhan.mp3 [SND] 064 Khổng Minh dùng mẹo bắt Trương Nhiệm; Dương Phụ mượn quân phá Mã Siêu.mp3 [SND] 065 Mã Siêu đại chiến cửa Hà Manh; Huyền Đức nhận chức được đất Tây Thục.mp3 [SND] 066 Quan Vân Trường một đao tới hội; Phục Hoàng hậu vì nước bỏ mình.mp3 [SND] 067 Bình Hán Trung, Tào Tháo thành công; Bến Tiêu Diêu, Trương Liêu khét tiếng.mp3 [SND] 068 Cam Ninh trăm kỵ cướp Ngụy doanh; Tả Từ quăng chén đùa Tào Tháo.mp3 [SND] 069 Bói Chu Dịch, Quản lộ biết cơ; Đánh Tào Man, năm người tử tiết.mp3 [SND] 070 Trương Phi khỏe, dùng mưu lấy Ngõa Khẩu Ải; Hoàng Trung già, bày kế đoạt Thiên Đăng Sơn.mp3 [  ] 071 ---------------------------------------------------------------------------------------., [SND] 071 Chiếm Đối Sơn, Hoàng Trung sức nhàn thắng sức mỏi; Giữ Hán Thủy, Triệu Vân quân ít phá quân nhiều.mp3 [SND] 072 Gia Cát Lượng dùng mẹo lấy Hán Trung; Tào A Man thu quân về Tà Cốc.mp3 [SND] 073 Huyền Đức lên ngôi Hán Trung Vương; Vân Trường đánh chiếm Tương Dương quận.mp3 [SND] 074 Bàng Đức mang áo quan, quyết trận tử chiến; Quan Công khơi dòng nước, tràn ngập bảy đạo quân.mp3 [SND] 075 Quan Vân Trường cạo xương chữa thuốc; Lã Tử Minh áo trắng sang đò.mp3 [SND] 076 Từ Công Minh đánh đến Miện Thủy; Quan Vân Trường thua chạy ra Mạch Thành.mp3 [SND] 077 Núi Ngọc Toàn, Quan Công hiển thánh; Thành Lạc Dương, Tào Tháo cảm thần.mp3 [SND] 078 Chữa bệnh nhức đầu, hại thân thầy thuốc; Trối trăn truyền lại, hết số gian hùng.mp3 [SND] 079 Anh chẹt em, Tào Thực ngâm thơ; Cháu hại chú, Lưu Phong chịu tội.mp3 [SND] 080 Tào phi bỏ Hiến Đế, cướp vận Viêm Lưu; Hán Vương lên ngôi rồng, nối dòng đại thống.mp3 [  ] 081 ---------------------------------------------------------------------------------------., [SND] 081 Vội báo thù, Trương Phi bị hại; Mong rửa hận, tiên chủ cất quân.mp3 [SND] 082 Tôn Quyền hàng Ngụy, chịu cửu tích; Tiên chủ đánh Ngô, thưởng sáu quân.mp3 [SND] 083 Đánh Hào Đình, tiên chủ bắt được thù nhân; Giữ Giang Khẩu, thư sinh cất làm đại tướng.mp3 [SND] 084 Lục Tốn đốt sạch trại liên doanh; Khổng Minh khéo bày đồ bát trận.mp3 [SND] 085 Lưu tiên chủ viết chiếu gửi con côi; Gia Cát Lượng ngồi yên bình năm đạo.mp3 [SND] 086 Tần Bật biện bác, hỏi vặn Trương Ôn; Từ Thịnh hóa công, phá quân Ngụy chủ.mp3 [SND] 087 Đánh nam khấu, thừa tướng cất quân; Chống thiên binh, Man vương bị bắt.mp3 [SND] 088 Qua Lư Thủy, Phiên vương hai lượt vào tròng; Biết trá hàng, Mạnh Hoạch ba phen bị bắt.mp3 [SND] 089 Võ Vương hầu bốn phen dùng mẹo; Nam Man vương năm lượt vào tròng.mp3 [SND] 090 Đuổi thú mạnh, sáu chuyến phá quân Man; Đốt giáp mây, bảy lần bắt Mạnh Hoạch.mp3 [  ] 091 ---------------------------------------------------------------------------------------., [SND] 091 Tế sông Lư, thừa tướng rút quân; Đánh giặc Ngụy, Võ Hầu dâng biểu.mp3 [SND] 092 Triệu Tử Long ra sức giết năm tướng; Gia Cát Lượng dùng mẹo đoạt ba thành.mp3 [SND] 093 Khương Bá Ước về hàng Khổng Minh; Võ Vương Hầu mắng chết Vương Lãng.mp3 [SND] 094 Gia Cát Lượng nhân tuyết phá quân Khương; Tư Mã Ý nhanh tay bắt Mạnh Đạt.mp3 [SND] 095 Mã Tốc trái lệnh mất Nhai Đình; Võ Hầu gẩy đàn đuổi Trọng Đạt.mp3 [SND] 096 Khổng Minh gạt lệ chém Mã Tốc; Chu Phường cắt tóc lừa Tào Hưu.mp3 [SND] 097 Đánh nước Ngụy, Võ Hầu hai lần dâng biểu; Phá quân Tào, Khương Duy dùng mẹo hiến thư.mp3 [SND] 098 Đuổi quân Hán, Vương Song mắc mưu; Úp Trần Thương, Võ Hầu thắng trận.mp3 [SND] 099 Gia Cát Lượng cả phá quân Ngụy; Tư Mã Ý vào cướp Tây Xuyên.mp3 [SND] 100 Quân Hán cướp trại, phá Tào Quân; Võ Hầu đấu trận, nhục Trọng Đạt.mp3 [  ] 101 ---------------------------------------------------------------------------------------., [SND] 101 Ra Lũng Thượng, Gia Cát giả làm thần; Vào Kiếm Các, Trương Cáp bị mắc mẹo.mp3 [SND] 102 Tư Mã Ý chiếm giữ Bắc Nguyên, Vị Kiều; Gia Cát Lượng chế ra trâu gỗ, ngựa máy.mp3 [SND] 103 Hang Thượng Phương, Tư Mã mắc nạn; Gò Ngũ thượng, Gia Cát dâng sao.mp3 [SND] 104 Rơi sao lớn, thừa tướng qua đời; Trông tượng gỗ, đô đốc mất vía.mp3 [SND] 105 Võ Hầu dự sẵn mẹo cẩm nang; Ngụy chủ dỡ lấy mâm thừ lộ.mp3 [SND] 106 Công Tôn Uyên thua trận, chết ở Tương Bình; Tư Mã Ý giả ốm, lừa được Tào Sảng.mp3 [SND] 107 Ngụy chủ trao quyền họ Tư Mã; Khương Duy bại trận núi Ngưu Đầu.mp3 [SND] 108 Trong mưa tuyết, Đinh Phụng đánh đoản binh; Trên tiệc rượu, Tôn Tuấn dùng mật kế.mp3 [SND] 109 Vây Tư Mã, mưu lạ Khương Duy; Bỏ Tào Phương, quả báo nhà Ngụy.mp3 [SND] 110 Văn Ương một ngựa thoái quân hùng; Bá Ước men sông phá giặc lớn.mp3 [  ] 111 ---------------------------------------------------------------------------------------., [SND] 111 Đặng Sĩ Tái mẹo phá Khương Bá Ước; Gia Cát Đản khởi nghĩa đánh Tư Mã Chiêu.mp3 [SND] 112 Cứu Thọ Xuân, Vu Thuyên tử tiết; Lấy Trường Thành, Bá Ước dùng binh.mp3 [SND] 113 Đinh Phụng Lập mẹo đánh Tôn Lâm; Khương Duy đấu trận phá Đặng Ngải.mp3 [SND] 114 Tào Mao ruổi xe chết cửa nam; Khương Duy bỏ lương phá quân Ngụy.mp3 [SND] 115 Xuống chiếu thu quân, Hậu chủ tin gièm; Mượn nghề làm ruộng, Khương Duy lánh vạ.mp3 [SND] 116 Đường Hán Trung, Chung Hội chia quân; Núi Định Quân, Võ Hầu hiển thánh.mp3 [SND] 117 Đặng Sĩ Tái lẻn qua núi Âm Bình; Gia Cát Chiêm chết tại thành Miên Trúc.mp3 [SND] 118 Khóc miếu tổ, Lưu Thầm tự tử; Vào Tây Xuyên, Chung, Đặng tranh công.mp3 [SND] 119 Giả đầu hàng, kế hay thành chuyện hão; Nhường ngôi báu, người sau học lối xưa.mp3 [SND] 120 Tiến Đỗ Dự, lão tướng dâng mẹo hay; Bắt Tôn Hạo, tam phân lại hợp nhất.mp3
Go Back   -   Home page   -   Contact Us